RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA

ПО-РУССКИ

Būs labāk nekā pašlaik

Pat, ja jums nav par ko sūdzēties, jūs ne ar vienu nestrīdieties un netiesājieties, un jūs pat neesiet jurists, arī šajā situācijā mēs varam jums piedāvāt, ko svarīgu un ineteresantu.

Preambula – tas skan lepni

Rīgas Civillietu Šķīrējtiesa (Рижский Арбитражный Суд по Гражданским делам; Riga Civil Action Arbitration Court; turpmāk tekstā sauksim vienkārši CIVIL *) – šī iestāde ar briesmīgo nosaukumu, bet ar pavisam nebriesmīgu saturu. Šajā tiesā var ļoti ātri un vienkārši atrisināt civiltiesiskus strīdus. Īpaši aktuāli mūsdienās – tā ir parādu atgūšana. Pēc palīdzības CIVIL var vērsties visi: gan juridiskas, gan fiziskas personas jebkurā laikā, protams, darba. Nedaudz vēlāk apskatīsim strīdus, kurus mēs neesam tiesīgi izskatīt.

 

Jūsu drošums – tas ir tikai viena rindkopa. Ieraksti to tagad! Tas ir bezmaksas

Protams, izdevīgi

Strīdu izskatīšana jebkurā tiesā prasa zināmus naudas līdzekļu maksājumus. Valsts tiesās tās ir valsts nodevas. Lai iesniegtu prasību jebkurā šķīrējtiesā, tai skaitā arī mūsu, ir nepieciešams veikt maksu. Tās apmērs var atšķirties no valsts nodevas, bet visa burvība slēpjas tur, ka puse, kas ir vinnējusi procesu, jau mēneša laikā gūst iespēju panākt taisnīgumu. Parastās tiesās šādi termiņi ir brīnums. Un ko tas nozīmē priekš jums? Minimāli zaudējumi, dažreiz pat peļņa uz pirms termiņa piedzīto procentu rēķina. Lieta ir tāda, ka pamatā šķīrējtiesās griežas cilvēki, kuri pēc noslēgtajiem līgumiem vēlas atgūt parādus. Ko nozīmē laikā nesamaksāta nauda, jebkurš uzņēmējs, un ne tikai, zin ļoti labi – tie ir lieli zaudējumi. Gaidīt ilgus gadus parastās tiesās (un ja vēl process tiek pagarināts pārsūdzības ceļā dažādās apelācijas un kasācijas instancēs un par katru vēl ir jāmaksā) – tie ir nedzirdēti naudas un nervu zaudējumi. Un ja vēl šajā laikā parādnieks paspēs pasludināt sevi par maksātnespējīgu vai aizbraukt nenosakāmā virzienā, tad – pazudusi jūsu naudiņa. Toties gadījumā ar šķīrējtiesu šāds notikumu scenārijs praktiski nav iespējams. Atcerieties, ka lietas izskatīšanas laiks, ir ievērojami īsāks. Teorētiski to ir iespējams saīsināt līdz pat divdesmit dienām. Šis laiks ir nepieciešams, lai otra puse – atbildētājs – varētu sagatavoties procesam: iepazītos ar prasītāja prasību, uzrakstītu atsauksmi, savāktu un iesniegtu pierādījumus savā labā, bet vislabvēlīgākajā variantā līdz lietas izskatīšanai atgrieztu jums parādu, noslēgtu mierizlīgumu vai arī kādā citā veidā panāktu kompromisu. Un tā, jau pēc mēneša jums uz rokām ir tiesas dokuments, pēc kura jums atgriezīs visu pienākošos naudas summu, tai skaitā, arī visus tiesas izdevumus. Tiesas lēmuma izpilde notiks, ja ne uzreiz brīvprātīgā kārtā, tad ar nepiekāpīgo tiesu izpildītāju palīdzību noteikti. Pēdējā gadījumā tā atkal ir aizkavēšanās, bet tāda ir kārtība. Samaksu par savu darbu tiesu izpildītāji paši piedzen no zaudējušās puses.

Savstarpēja vienošanās. Te kaut kur klauzula nav aizķērusies?

CIVIL, kā jebkurā šķīrējtiesā puses var risināt strīdus tikai saskaņā ar savstarpēju vienošanos, jau iepriekš ierakstot savā līgumā atbilstošu tekstu (klauzulu) vai arī sastādot atsevišķu līgumu par strīdu izskatīšanu, iekļaujot tajā Rīgas Civillietu Šķīrējtiesu. To ir iespējams izdarīt bez mūsu ziņas un pilnīgi bez maksas. Vienoties var, piemēram, par to, ka process būs ķīniešu valodā, tiesnesis Jānis Bērziņš, vieta – Rundāles pilī Lielajā zālē (protams, uz prasītāja rēķina). Ļoti bieži vienojas par rakstveida procesu. Tas ir ļoti izplatīts un ērts veids kā atrisināt strīdus. Viss augstāk minētais juridiskā valodā tiek saukts par šķīrējtiesas līgumu.

Baidieties no danajiešiem?

Gadās, ka cilvēki baidās no tā, ka viņiem līgumos piedāvā iekļaut šķīrējtiesu valsts tiesas vietā tāda iemesla dēļ, ka gan jau tur viņiem ir „savi cilvēki”, roka roku mazgā utt.. Pirmkārt, jābaidās ir tikai tiem, kuri jau sākotnēji ir nolēmuši pārkāpt slēdzamā līguma noteikumus. Tiem pašiem cilvēkiem (firmām), kuri ir nonākuši kutelīgā situāciju ne aiz ļauna prāta (mazums, kaut vai atkal krīze), nav par ko baidīties. Jebkurā gadījumā mūsu tiesā strādā nevis nezvēri, bet gan augsti kvalificēti speciālisti, kas pirmām kārtām veic visu iespējamo, lai strīdu atrisinātu mierīgā ceļā. Mutvārdu procesi noris miermīlīgā atmosfērā ērtā un patīkamā ofisā. Bez tam pēc likuma šķīrējtiesas process ir konfidenciāls, atšķirībā no valsts tiesām. Tātad jūsu reputācija paliek neaizskarta, pat ja jūsu vaina tiks pierādīta un atzīta. Mūsdienu biznesā tas ir ļoti svarīgi.

Rūpīgāk apskatīsim jautājumu par „saviem cilvēkiem”. Biežāk mūsu tiesā strīdus izskata uzņēmumi ar lielu līgumu skaitu , kuros ir iekļauta vienošanās par strīdu izskatīšanu CIVIL. Protams, šo uzņēmumu pārstāvjus mēs jau zinām un mums ar viņiem ir labas attiecības, pat neskatoties uz to, ka dažus procesus tie ir zaudējuši (kurš gan nekļūdās). Mūsu ambīcijas – stingra likumu ievērošana. „Saviem cilvēkiem” ir priekšrocības tikai tiesvedības maksas veikšanā un daži tehniski labumi pie dokumentu iesniegšanas un to izsekošanas. No otras puses, arī atbildētājam „savējie” kaut kādā veidā arī ir izdevīgi, tā kā zaudējuma gadījumā no viņa piedzīs summu jau ar atlaidi, kura ir piemērota „savējam”. Kļūstiet arī jūs par „savējiem” – savos līgumos ierakstiet Rīgas Civillietu Šķīrējtiesas klauzulu! Un atkal es atkārtošos: par strīdu izskatīšanu mūsu tiesā ir jābaidās tikai tiem, kas ir nolēmuši neievērot noslēgtā līguma noteikumus.

Priekšrocības

Un beidzot, priekšrocības. Strīda rašanās gadījumā, jūs variet izmantot mūsu instrukcijas un formas prasības pieteikuma iesniegšanai, kā arī citus dokumentus pat bez profesionālu juristu palīdzības. Bez tam mēs pieņemam arī dokumentus elektroniskā veidā, kas ir noformēti saskaņā ar likumu par Elektroniskiem dokumentiem, kas parastās tiesās vēl vispār nav iedomājams. Bet priekš „savējiem” šī procedūra vēl vairāk ir vienkāršota, tā kā viņi var izmantot bezmaksas „pašu izgatavotu” elektronisko parakstu „drošā” paraksta vietā, par kuru būtu jāmaksā.

Mutvārdu procesi pēc pušu savstarpējās vienošanās var noritēt ne tikai valsts valodā. Mums atradīsies tiesneši, kas runā pašās eksotiskākajās valodās.

Drīkst un nedrīkst

Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā var izšķirt civiltiesiskus strīdus, saskaņā ar tās Reglamentu. Var vienoties par citu strīdu atrisināšanas kārtību, bet tā būs visnotaļ sarežģīta procedūra, tā kā pašiem nāksies izdomāt kaut ko līdzīgu mūsu Reglamentam. Kā arī mums ir jāvadās no Civilprocesa likuma nodaļas par šķīrējtiesām.

Kādus strīdus mēs neesam tiesīgi izskatīt.

• Strīdi, kuru izspriešana varētu aizskart tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece. Piemēram, strīdā starp nomnieku un iznomātāju ir aizskartas apakšnomnieka vai nekustamā īpašuma īpašnieka intereses.

• Kurā kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde vai ar šķīrējtiesas nolēmumu var tikt skartas valsts vai pašvaldības iestāžu tiesības. Šeit viss ir skaidrs.

• Strīds, kas saistīts ar grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistrā. Piemēram, šķirt laulības pie mums nevar.

• Par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu tiesībām un pienākumiem vai ar likumu aizsargātām interesēm. Piemēram, strīdi, kuros ir iesaistīti bērni.

• Par lietu tiesību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja strīda dalībnieks ir persona, kurai ar likumu ir ierobežotas tiesības iegūt nekustamo lietu īpašumā, valdījumā vai lietošanā. Runa iet par rīcībnespējīgām, kā arī nepilngadīgām personām. Mūsu tiesa nevar atņemt vai piešķirt tām dzīvokļus vai mājas.

• Par personu izlikšanu no dzīvojamām telpām.

• Individuālie tiesību strīdi starp darbiniekiem un darba devējiem. Darba līgumos nedrīkst iekļaut šķīrējtiesu klauzulas. Lai gan mēs drīkstam izskatīt strīdus, ja tajos ir iesaistītas, piemēram, pašnodarbinātās personas, ar kurām ir noslēgts uzņēmuma līgums. Šādos līgumos jūs drīkstiet ierakstīt mūsu klauzulu.

• Par to personu tiesībām un pienākumiem, attiecībā uz kurām līdz šķīrējtiesas nolēmuma pieņemšanai ir ierosinātas lietas par maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu. Par šādiem gadījumiem es jums jau stāstīju.

• Šķīrējtiesā netiek izšķirti strīdi, kas saistīti ar sevišķā tiesāšanas kārtībā izskatāmajiem jautājumiem. Piemēram, lietas par tā saucamā juridiskā fakta konstatēšanu, strīdi par adopciju vai vecāku tiesību atņemšanu.

 

* Oficiālajos dokumentos nedrīkst būt nekādi saīsinājumi – tikai un vienīgi pilnais nosaukums, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu.

 

 

© 2009 - 2021 "RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA"

Created in ALX Creative Laboratory
 

9.12.2021 23:21 GMT+2. Current version 1.2. Created by "ALX Creative Laboratory™"